Financira Europska unija – NextGenerationEU

Naziv projekta:

Guardian (Zaštitnik) - Napredno analitičko rješenje za borbu protiv poreznih prijevara

Kod projekta:
NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0142

Kratki opis projekta:
Provedba projekta omogućit će Korisniku, tvrtki True North d.o.o., daljnji razvoj novoga proizvodapod nazivom Guardian. Guardian je napredno analitičko rješenje za borbu protiv poreznih prijevara sglobalnim dosegom, bazirano na mrežnoj analitici i ugrađenim algoritmima umjetne inteligencije,namijenjeno poreznim upravama i ministarstvima financija te drugim državnim agencijama kojedjeluju u sklopu poreznoga sustava. Razvojem ovoga, novoga proizvoda odgovara se na rastućutržišnu potrebu za inovativnim rješenjima u borbi protiv poreznih prijevara, a svojim pristupomGuardian predstavlja radikalnu inovaciju u odnosu na postojeća rješenja na tržištu.

Provedba projekta obuhvaća završetak aplikativnog dijela razvoja novoga proizvoda i razvoj novihalgoritama i funkcionalnosti napredne analitike te umjetne inteligencije.

U okviru projekta provest će se i osposobljavanje djelatnika za spremnosti za investicije, upravljanjerizikom i strateško razmišljanje s ciljem podizanja upravljačkih kapaciteta i spremnosti Korisnika,tvrtke True North d.o.o., za buduću komercijalizaciju novih proizvoda i ulaganje investitora.

U okviru projekta nabavlja se i materijalna imovina nužna za kapacitiranje razvojnoga procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt je usmjeren na jačanje konkurentnosti Korisnika, tvrtke True North d.o.o. u segmentuproduktnoga razvoja kao temelja za ostvarenje dugoročnih ciljeva poslovanja – otvaranja stranihtržišta (Europa, Azija, USA, Kanada) i povećanja izvoza na razinu od minimalno 15 % ukupnih prihoda.To podrazumijeva povećanje inovativnih, tehničkih i upravljačkih kapaciteta u svrhu uspješnekomercijalizacije inovativnoga proizvoda (Guardian) na globalnome tržištu, kao i razvoja drugih novihproizvoda u narednom, petogodišnjem razdoblju.

Ukupna vrijednost projekta:
177.288,70 €

Iznos koji sufinancira EU:
128.978,63 €

Razdoblje provedbe projekta:
1. lipnja 2023. – 1. lipnja 2025.

Kontakt za više informacija:
Anamaria Tomić,
anamaria.tomic@true-north.hr

Korisni linkovi:
EU fondovi - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

Financed by EU – NextGenerationEU

Project name:

Guardian - Advanced analytics solution for tax fraud detection

Project code:
NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0142

Short description:
This project will enable the user, True North d.o.o., to further develop their new product Guardian. Guardian is an advanced analytics solution to detect and fight tax fraud with a global reach, based on social network analysis and embedded AI algorithms which is aimed at supporting tax administrations, financial and other government agencies that are a part of the tax system. Development of this new product addresses a growing market need for innovative solutions infighting tax fraud and the approach Guardian is taking is radical innovation compared to existing solutions available on the market.

The scope of this project is finalization of the development of the application as well as development of new algorithms and other advanced analytics and AI features of the product.

As a part of the project, employees will also be trained in the area of investment readiness, risk management and strategic thinking with the aim of improving management capabilities and readiness of the user, True North d.o.o., for future commercialization of new products and investments.

Procurement of other resources and equipment needed for development is also in the scope of the project.

Goals and expected results of the project:

Project is aimed at improving competitiveness of the user, True North d.o.o. in the area of product development as a basis for reaching long term goals - opening of foreign markets (Europe, Asia, USA, Canada) as well as increasing exports share to minimum 15% of total revenue. This implies an increase in innovative, technical and management capacities in order to successfully market a new innovative product in the global market as well as development of other products in the next five years.

Total value of the project:
177.288,70 €

Co-financed by EU:
128.978,63 €

Project timeframe:
1. June 2023. – 1. June 2025.

Contact:
Anamaria Tomić,
anamaria.tomic@true-north.hr

Other links:
EU fondovi - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr